How to Draw Chikara Ennoshita from Haikyuu!!

Step #1

Step #2

Step #3

Step #4

Step #5

Step #6