How to Draw Guang Hong Ji from Yuri!!! on Ice

Step #1

Step #2

Step #3

Step #4

Step #5

Step #6

Step #7

Step #8

Step #9