How to Draw Twigo from Nanatsu no Taizai

Show Drawing Grid:

Step #1

Step #2

Step #3

Step #4

Step #5

Step #6

Step #7

Step #8

Step #9

Step #10

Step #11

Step #12

Step #13

How To Draw Books